Anslagstavla

Här finns Tyresö kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavlan

På Tyresö kommuns officiella anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll från kommunen och från våra kommunala förbund, kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd. Här hittar du även kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag

Anslag

Organ/Förvaltning

Anslås

Nedtas

Tillkännagivande av sammanträde
2 juni 2022 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

2022-05-26

2022-06-03

Tillkännagivande av justerat protokoll
24 maj 2022 Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

2022-05-25

2022-06-16

Tillkännagivande av justerat protokoll
24 maj 2022 Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

2022-05-25

2022-06-16

Tillkännagivande av justerat protokoll
11 maj 2022 Östra Södertörns samordningsförbund

Östra Södertörns samordningsförbund

Östra Södertörns samordningsförbund

2022-05-20

2022-06-10

Tillkännagivande av justerat protokoll
18 maj 2022 Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

2022-05-19

2022-06-10

Tillkännagivande av justerat protokoll
18 maj 2022 Individutskottet

Individutskottet

Individutskottet

2022-05-18

2022-06-09

Tillkännagivande av justerat protokoll
12 maj 2022 Beredningen för medborgardialog och integration

Beredningen för medborgardialog och integration

Beredningen för medborgardialog och integration

2022-05-17

2022-06-09

Tillkännagivande av justerat protokoll
12 maj 2022 Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

2022-05-17

2022-06-08

Tillkännagivande av justerat protokoll
10 maj 2022 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2022-05-17

2022-06-09

Underrättelse om granskningsutlåtande
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

2022-05-12

2022-06-07

Tillkännagivande av justerat protokoll
28 april 2022 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

2022-05-06

2022-05-28

Underrättelse om granskningsutlåtande
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

2022-05-04

2022-06-02

Kungörelse om laga kraft
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

2022-04-19

2022-05-10

Hur du överklagar kommunala beslut

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut med laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller inte. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats eller inte ligger utanför prövningen.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har justerats. Vid prövning av överklagandet får bara de omständigheter som du hänvisat till före klagotidens utgång beaktas.

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är tillkännagett på kommunens digitala anslagstavla. Uppgift om när protokollet har tillkännagetts och när det tas bort finns angivet på anslagstavlan och även i protokollet för det sammanträde då beslutet fattades.

Hur du överklagar ett kommunalt beslut

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2022