Anslagstavla

På Tyresö kommuns anslagstavla hittar du handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett kommunalt beslut.

Här hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll samt kungörelser, underrättelser och granskningar från kommunen och från våra kommunala förbund. Här finns också tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Justerade protokoll tillkännages här på anslagstavlan och finns tillgängliga i kommunhuset. De flesta protokoll publiceras dessutom digitalt på Insyn, publiceringen sker med viss fördröjning.

Insyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med den dag då protokollet tillkännages och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm.

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive tillkännagivande.

Telegrafbergets naturreservat

Kommunfullmäktige i Tyresö kommun har den 28 januari 2021 med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, beslutat att bilda Telegrafbergets naturreservat inom del av fastigheterna Brevik 1:1 och Ällmora 1:144.

Läs hela kungörelsen

Anslås: 2021-03-06
Nedtas: 2021-03-27

Anslag enligt plan- och bygglagen

  • Kungörelse

Detaljplan för Apelvägen

Kungörelse , 159.8 kB.

Detaljplan för Apelvägen

Anslås: 2021-05-14
Nedtas: 2021-06-15

Hur du överklagar kommunala beslut

Alla som är medlemmar i kommunen (de som är folkbokförda, äger fast egendom, de som ska betala kommunalskatt eller är unionsmedborgare som är bosatt i kommunen) kan överklaga beslut med laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller inte. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats eller inte ligger utanför prövningen.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har justerats. Vid prövning av överklagandet får bara de omständigheter som du hänvisat till före klagotidens utgång beaktas.

Hur du överklagar ett kommunalt beslut

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 maj 2021