22 mars 2024

Vårdnadshavarna mycket nöjda med förskolan i Tyresö

1 656 vårdnadshavare med barn på förskolan, både i kommunal och fristående regi, samt fristående pedagogisk omsorg har svarat på kommunens årliga enkät och resultatet visar på mycket höga betyg.

Barn som målar på förskola

Kommunens förskolor får mycket höga betyg av vårdnadshavarna i enkäten som genomfördes i slutet på 2023 med en svarsfrekvens på 71 procent. 97 procent upplever att deras barn trivs i förskolan, 96 procent anger att de har förtroende för sina pedagoger och 95 procent anger att barnet är tryggt på förskolan.

Genomgående höga resultat

Förutom att barnen både trivs och känner sig trygga på förskolan så upplever 84 procent av vårdnadshavarna att deras barn uppmuntras att ta ansvar och 84 procent uppger att de får möjlighet att vara med och diskutera hur deras barn utvecklas på bästa sätt. 88 procent uppger att de får tydlig information från förskolan om dess styrdokument. 91 procent är nöjda med utbildningen. Jämfört med 2022 så är resultaten 2023 ungefär desamma och stabila med en marginell dragning år det lägre hållet.
- Vi är glada att vi har så höga resultat trots en liten marginell nedgång i överlag. Enkäten hjälper oss att få syn på de områden som vi behöver utveckla ytterligare, och målet är självklart att vi vill ha 100 procent nöjda barn och vårdnadshavare. Att 92 procent av vårdnadshavarna kan rekommendera sin förskola är ett bra kvitto och visar att vi är på god väg, säger skolchef Ulrika Månsson.

Flickor och pojkar

Resultaten visar på små skillnader i svaren när det gäller flickor och pojkar.

Utvecklingsområden

Resultaten visar att vårdnadshavarna är genomgående nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i våra förskolor. Enkäten visar något lägre resultat på två frågor. Hur vårdnadshavare ser på förskolans medvetna arbete mot kränkande behandling minskade med tre procent till 77 procent och påståendet ”förskolan tar tillvara barnets tankar och intressen” gick ned tre procent till 75 procent.

Porträttbild på  Ulrika Månsson, skolchef förskola

Ulrika Månsson, skolchef förskola

- Även om dessa två frågor bara gått ned med 3 procent sen föregående undersökning så behöver vi se över vår kommunikation gentemot vårdnadshavarna. De kommunala förskolorna arbetar dagligen med förskolornas likabehandlingsplan och det främjande arbetet med barnen. Vår värdegrund ligger till grund för det förhållningssätt och den människosyn som ska råda i verksamheten och vi har ett upparbetat systematiskt arbete kring detta som pedagogerna är delaktiga i. Vi behöver bli bättre på att berätta om detta, säger skolchef Ulrika Månsson.

Tyresö kommuns årliga enkätundersökning

I förskolan och i den pedagogiska omsorgen genomförs enkäten varje år. Då tillfrågas vårdnadshavare som har sina barn i både fristående och kommunal regi. Enkäten genomförs vartannat år för vårdnadshavare förskoleklass, vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 4, 6, 8 och anpassad grundskola i kommunal regi.

Varje förskolas resultat

Varje enskild förskolas och pedagogisk omsorgs resultat hittar du på Tyresö kommuns webbsida: jämför verksamheter.
Jämför verksamheter Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 7 maj 2024