Bild, film och ljud i förskola och skola

Tyresö kommun har riktlinjer för publicering av bild, film och ljudupptagning av barn och elever i kommunens förskolor och grundskolor.

Bilder, filmer och ljudupptagningar där personer förekommer klassas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med Tyresö kommuns riktlinje för bild, film och ljudupptagning är att förskolan och skolan inte ska medverka till att sprida personuppgifter utanför sin egen verksamhet.

Huvudregeln är att bilder, filmer och ljudupptagningar där barn eller elever medverkar inte ska spridas utanför verksamheten. Till verksamheten hör förskolans eller skolans lokaler samt Vklass.

Pedagogisk dokumentation

Med pedagogisk dokumentation menas all dokumentation som görs i verksamheten som syftar till att dokumentera lärande och lärprocesser.

Inom ramen för den pedagogiska dokumentationen i förskolan och skolan får bild, film och ljudupptagning med barn och elever användas. Det innefattar också gruppbilder och individuella fotografier i skoladministrativa system för identifiering, till vikarier eller i andra pedagogiska sammanhang,

Den pedagogiska dokumentationen ska stanna inom verksamhetens ramar och kan publiceras i Vklass. Den pedagogiska dokumentationen får inte publiceras i externa medier såsom webbplats, bloggar och sociala medier.

Vklass - vad gäller?

Lärplattformen Vklass är att likställa med den fysiska miljön i förskolan och skolan, vilket betyder att bilder i form av pedagogisk dokumentation får publiceras där utan samtycke.

Spridning av bilder från Vklass

Det är strängt förbjudet att ta så kallade skärmdumpar på bilder i Vklass och sedan sprida eller publicera dessa. En förskola eller skola kan inte hållas ansvarig om så sker, utan det är ditt ansvar som vårdnadshavare att inte sprida bilder från Vklass.

Nej-tack-ruta i Vklass

I Vklass publiceras endast bilder i form av pedagogisk dokumentation. Den ruta som finns i Vklass, där du som vårdnadshavare kan ange om du inte vill att ditt barn ska förekomma på bild, gäller inte den pedagogiska dokumentationen. Rutan är alltså i praktiken verkningslös. Det finns i dagsläget ingen möjlighet för Tyresö kommun att ta bort rutan eller anpassa informationen som hör till den.

Extern publicering

Med extern publicering menas all publicering av bilder utanför verksamhetens lokaler samt Vklass. Det inkluderar trycksaker, annonsering, webbsidor, bloggar och sociala medier.

En förskola eller skola kan använda sig av till exempel blogg eller sociala medier för att visa verksamheten genom barn och elevers alster, bilder på pedagogiska miljöer med mera.

Inga bilder på barn och elever får förekomma i extern publicering utan samtycke för det enskilda tillfället. Inte heller bilder på händer, ryggar eller dylikt får förekomma.

Publiceringar bakåt i tiden behöver inte raderas.

Samtycke vid enskilt tillfälle

Om en förskola eller skola vill använda sig av bilder med barn eller elever för extern publicering, ska ett skriftligt modellavtal för det enskilda tillfället tecknas mellan kommunen och med samtliga vårdnadshavare.

Skolfotografering

För individuella fotografier, gruppbilder eller fotografier till en skolkatalog som tas av ett anlitat extern fotoföretag och sedan avses att säljas till vårdnadshavarna, gäller att fotoföretaget själv ansvarar för att, före fototillfället, inhämta samtycke från vårdnadshavare. Fortsatt behandling av personuppgifterna för fotoföretagets syfte/ändamål får inte förekomma om samtycke saknas. Fotoföretaget är personuppgiftsansvarig för sin behandling för sina ändamål.

Barn/elever med skyddade personuppgifter

Barn och elever med skyddade personuppgifter får inte förekomma på bild, inte heller i pedagogisk dokumentation eller i Vklass.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 mars 2023