Ersättning för gymnasiestudier utomlands

Elev som är folkbokförd i Tyresö och vill studera utomlands under sin gymnasietid kan söka ersättning för programpeng hos kommunen. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och göra din ansökan

Regler och förutsättningar för att söka ersättning för gymnasiestudier utomlands

Svenska utlandsskolor

Gymnasieelever folkbokförda i Tyresö som vill studera vid en av de utlandsskolor som får svenskt statsbidrag kan få programpengen betalad, även om vårdnadshavaren inte vistas utomlands.

Skolverkets webbplats om svenska utlandsskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkbokföring

Elev som söker måste vara folkbokförd i Tyresö under hela studietiden utomlands. Även elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförd och stadigvarande vistas i Tyresö, såvida inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat. Anknytningen till kommunen måste vara tydlig och kunna dokumenteras.

Eleven

Eleven ska vara antagen och tackat ja till nationellt program i gymnasieskolan eller redan gå på gymnasiet i Sverige.

Antagningsbesked från utlandsskolan ska bifogas till ansökan.

Eleven ska vara utskriven från sin skola i Sverige under tiden för studierna utomlands. Utskrivningens längd/studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader.

Utbildningen

Tim- och kursplaner ska stämma mellan skolorna så att elevens totala studietid inte blir längre än tre år.

Studierna utomlands får inte innebära förlängd studietid (ett fjärde år).

Ersättning och utbetalning

Ersättningens storlek kan uppgå högst till ett belopp motsvarande aktuell programpeng för Tyresöelever. Programpeng motsvarar det belopp som en skola i Stockholms län skulle erhållit för motsvarande utbildning. Ersättningen utbetalas i efterskott till skolan efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts under terminen eller läsåret.

I slutet av terminen så ska skolan kontakta Tyresö kommun för faktureringsuppgifter och bifoga studieintyg.
Utbetalning till privatperson görs inte.

Inackordering

Inget inackorderingstillägg betalas ut för inackordering under studietiden i utlandet.

Försäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring gäller inte för elever som studerar utomlands. Eleven och dennes familjs ansvar själv för att teckna en lämplig försäkring.

Tid för ansökan

Ansökan kan göras först när eleven har blivit antagen till skolan och senast en månad innan utbildningen påbörjas.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2024