Styrning och uppföljning

Tyresö styrs utifrån kommunplan och budget. Vi arbetar löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Tyresöborna ska veta hur skattepengarna används.

Om styrning och uppföljning

 • Vision och fokusområden

  En viktig del av kommunplanen som gäller för mandatperioden är den långsiktiga visionen. Till visionen finns tre prioriterade fokusområden och fyra långsiktiga mål kopplade.
 • Budget och redovisning

  Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Här finns den övergripande kommunplanen och alla nämndplaner, samt årsredovisning och delårsrapporter. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.
 • Jämförelser

  För att utvärdera och ständigt förbättra service och insatser till medborgarna jämför vi oss med andra kommuner. Tyresö kommun deltar regelbundet i olika undersökningar som mäter kommunens service inom olika områden.
 • Styrprocessen

  Tyresö kommuns styrprocess syftar till att Tyresöborna ska få största möjliga valuta för skattepengarna. Politiker och tjänstemän ska ha medborgarnas bästa för ögonen och hålla rätt kvalitet på servicen.
 • Lagar och styrdokument

  Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.
 • Kvalitetsarbete

  Ett framgångsrikt kvalitetsarbete innebär att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas samtidigt som resurserna används på bästa sätt.
 • Kommunrevision

 • Tillsyn och granskning

  Tyresö genomför kvalitetsgranskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.
 • Lokala föreskrifter

  Här har vi samlat Tyresö kommuns lokala föreskrifter.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Upp

Hitta på sidan