Jämförelser

För att utvärdera och ständigt förbättra service och insatser till medborgarna jämför vi oss med andra kommuner. Tyresö kommun deltar regelbundet i olika undersökningar som mäter kommunens service inom olika områden.

Tyresö kommun genomför brukarundersökningar för att utvärdera kvaliteten på den kommunala servicen.

Kommunen gör också attitydundersökningar för att få reda på vad Tyresöborna tycker om servicen och vad de vill att kommunen ska prioritera.

Kommunen rapporterar in statistikuppgifter som blir underlag för jämförelser.

Undersökningen genomförs årligen i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och skickas till 1 200 slumpmässigt utvalda Tyresöbor i åldrarna 18 år och äldre.

Undersökningen är indelad i tre delar:

  • Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen?

Läs om medborgarundersökningen 2023

SCB:s information om medborgarundersökningen Länk till annan webbplats.

Tyresö kommun deltar, tillsammans med 260 andra kommuner i projektet Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Syftet med projektet är att underlätta för de förtroendevalda att föra en dialog med medborgarna om hur skattemedlen används.

Kommunens kvalitet i korthet, resultat 2018-2023 Länk till annan webbplats.

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Du som medborgare har rätt att få veta vad du får för dina skattepengar. Syftet med öppna jämförelser är också att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram öppna jämförelser inom flera områden.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Här kan du se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter, om du exempelvis vill utveckla någon applikation där du behöver använda datan.

Nyckeltal från Tyresö

Kommun- och regiondatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer. Till exempel SCB, SKR, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ. Nyckeltalen täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2024

Hitta på sidan