Apelvägen

En ny detaljplan tas fram för området vid Apelvägen i Tyresö Strand. Detaljplanen innehåller förslag till bostäder, vårdboende och verksamhetslokaler.

Den orange markeringen i kartbildens mitt visar planområdet för Apelvägen.

I den gällande översiktsplanen som antogs 2017 pekas området kring Strandtorget ut som ett kommundelscentrum. Det aktuella planområdet är markerat som ett område lämpligt att utveckla med tät bebyggelse. Detaljplanen gör det möjligt för ny bebyggelse i form av flerbostadshus, punkthus, vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor, centrumlokaler, verksamhetslokaler och parkering.

Den norra delen av planområdet gör det möjligt för ca 170 lägenheter, 54 platser i ett vårdboende och en lokalyta om cirka 500 kvm för verksamhetslokaler. Inom den södra delen av planområdet möjliggör detaljplanen för cirka 50 lägenheter. Planförslaget medger att byggnaderna uppförs i två till tre våningar med en högre byggnadsdel om fyra våningar inom fastighetens östra del längs Apelvägen. 

Plats för planen

Planområdet avgränsas av Prästgårdsvägen i väster och Tyresövägen i norr. Norr om planområdet på andra sidan Tyresövägen ligger Strandtorget som är kommundelscentrum i kommundelen Tyresö Strand. I söder avgränsas planområdet av förskolan Stjärnan och i öster avgränsas området av befintlig bostadsbebyggelse på Apelvägen, Pärongränd, Plommongränd och Äppelgränd.

Status för planen

Kommunstyrelsen beslutade 15 september att godkänna antagande 2 – 2020. Planerat beslut om antagande i kommunfullmäktige 19 november 2020.

De handlingar som hör till förslaget finns att läsa under fliken "Antagande 2 - 2020". Sakägare och övriga som yttrat sig kommer få information om kommunstyrelsens eventuella beslut om godkännande den 15 september 2020 skickat till sig per post.

Mark- och miljööverdomstolen upphävde 28 maj 2020 kommunens tidigare beslut att anta detaljplanen. Domstolen har bedömt att kommunen har gjort ett formaliafel genom hantering och information gällande granskningsutlåtandet och beslutar därför att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 24 september 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder, vårdcentral och särskilt boende inom, eller inom del av ovanstående fastigheter vid Apelvägen.

17 december 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett utökat uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 vid Apelvägen för gemensam handläggning med ovanstående tidigare planuppdrag.

Start-PM

Behovsbedömning

Start-PM utökat planuppdrag

Behovsbedömning utökat planuppdrag

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 11 april - 15 maj, 2017

Plankarta

Planbeskrivning

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning Boaktivt

Dagvattenutredning Wallenstam

Trafikbullerutredning

Utlåtande geoteknik/bergteknik

Geotekniskt PM

Behovsbedömning

 

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige:
6 september, 2018

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprinciper

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagande: Godkänd den15 september 2020 i kommunstyrelsen vilket kan ge beslut om antagande i kommunfullmäktige preliminärt 19 november 2020.

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2020

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 27 oktober 2020
Upp