Tegelbruket etapp 11

Förslag till ny detaljplan Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan för att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Till planen hör även en utredning om gatukostnad.

Den blå markeringen i kartbildens mitt visar planområdet för Tegelbruket etapp 11.

Brevikshalvön saknar kommunalt vatten och avlopp och vägarna är smala med dålig standard. Allt fler flyttar till området, vilket innebär en ökad belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvatten och påverkan från enskilda avlopp. Vägarna är inte dimensionerade för den större trafikmängden och det saknas gång- och cykelbanor, vägbelysning och service i området.

Kommunen tar nu därför fram en ny detaljplan för att kunna utveckla området. Samtidigt görs också ett förslag till fördelning av gatukostnader, en så kallad gatukostnadsutredning. Berörda har vid samråd och granskning rätt att yttra sig om sig om både förslaget på detaljplan och om gatukostnadsutredningen.

Anmäl dig gärna för att prenumerera på denna webbplats i formuläret längre ner på sidan för att ta del av uppdateringar.

Plats för planen

Planområdet är beläget mitt på Brevikshalvön och sträcker sig ner till den södra kusten, i kommundelen Östra Tyresö.

Status för planen

Planen är mellan granskning och antagande.

Geoteknisk undersökning pågår

Markundersökningarna kommer att utföras på plats från slutet av oktober (vecka 44) till och med mitten av november i gatu- och tomtmark. Provtagningar kommer att göras i området längst med Kornknarrvägen, Nytorpsvägen, Tegelbruksvägen, Grankällevägen och Tonstigen. Syftet med provtagningarna är att klarlägga markens egenskaper och förekomsten av eventuella föroreningar.

Markundersökningen med en borrbandvagn görs i form av provborrningar och utsättning av grundvattenrör. De punkter där vi tar prov­er kommer att markeras ut med käppar och sprayfärg. När provtagningen är klar tas käpparna bort.

Undersökningarna kommer inte innebära någon större störning i form av ljud eller vibrationer. Framkom­ligheten för trafiken kommer att påverkas då merparten av borrpunkterna ligger i gatan. Det ska vara möjligt att komma förbi arbetsplatsen hela tiden. Nödvändiga avspärrningar kommer att göras som säkerhetsåtgärd vid arbetsområdet. Markundersökningarna utförs av Golder och Geonorr på uppdrag av Tyresö kommun. Fastighetsägare som är direkt berörda av undersökningarna kontaktas av Tyresö kommun.

Har ni frågor, upplysningar eller synpunkter, om den geotekniska undersökningen, vänligen kontakta Golder i första hand.
Kontaktuppgifter till fältsamordnare på Golder: Thomas Larsson, telefon 070-861 86 37.

Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen, nuvarande samhällsbyggnadskontoret, fick 4 november 2014 i uppdrag av miljö- och samhällbyggnadsutskottet att upprätta en detaljplan för Tegelbruket etapp 11, på östra Tyresö. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 8 november - 6 december, 2016

Planbeskrivning

Kartbilaga till planbeskrivningen

Plankarta 1 av 2

Plankarta 2 av 2

Tillhörande handlingar

Presentation på samrådsmöte

Geoteknisk utredning - PM Bergteknik

Geoteknisk utredning - PM Projekteringsunderlag Geoteknik

Geoteknisk utredning - Riskbedömning bergslänter

Trafik-PM

Bullerutredning

Kulturinventering

Naturvärdesinventering och landskapsanalys

Bilaga till naturvärdesinventering - naturvärdesobjekt

Planområdet är belagt med §113-förordnande enligt tidigare byggnadslag, BL (1947:385). Tyresö kommun ansöker om upphävande av förordnandet på grund av ändrad markanvändning från allmän plats till kvartersmark. För att detaljplanen i förlängningen ska kunna antas behöver förordnandet upphävas.

Samrådet ägde rum: 8 november - 6 december, 2016

Upphävande av §113-förordnandet

Kartbilaga

I samband med förslag till detaljplan för Tegelbruket etapp 11 utreder kommunen även frågan om uttag av gatukostnader i området. I samrådsförslaget föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), där det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. 

Samrådet ägde rum: 8 november - 6 december, 2016

Gatukostnadsutredning

Karta över fördelningsområde

Sammanställning av kostnadsberäkning

Infoblad om processen för en gatukostnadsutredning

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 2 - 30 maj, 2018

Gatukostnadsutredning

Samrådsredogörelse

Infoblad om processen för en gatukostnadsutredning

Gatukostnadspolicy

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 21 maj - 25 juni 2019

Gatukostnadsutredning

Granskningsutlåtande

Gatukostnadspolicy

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 21 juli - 1 september 2020
Utökad granskning ägde rum : 9 oktober - 30 oktober 2020

Gatukostnadsutredning

Granskningsutlåtande

Gatukostnadspolicy

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 4, 2020

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 2 november 2020
Upp